MOUNTAIN CAMP
Παιδικές Ορεινές Κατασκηνώσεις
Αμάραντος Καλαμπάκας

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το δωρεάν πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Ημερομηνία

14.03.2020

Κατηγορία

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στην Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ για το δωρεάν πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020. Η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους αρχίζει στις 17 Μαρτίου 2020 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2020.

Πιο αναλυτικά το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει:

ΜΟΝΟ ηλεκτρονικές αιτήσεις, από πιστοποιημένους χρήστες και αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), θα γίνονται δεκτές για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2020, οι προθεσμίες υποβολής του οποίου, ξεκινούν την Τρίτη 17 Μαρτίου και ώρα 08:00. Με απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ, όλες οι προαιρετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού, έχουν μετατραπεί σε υποχρεωτικές, με στόχο την δραστική μείωση του συγχρωτισμού στις Υπηρεσίες του. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού.Ειδικά για τους χρήστες – δικαιούχους του προγράμματος που δεν έχουν πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, δηλαδή δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, θα υπάρξουν νέες οδηγίες – την ερχόμενη εβδομάδα – για τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιηθούν, αλλά και για τις προθεσμίες υποβολής της αίτησής τους, που θα ισχύουν ειδικά για την συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων. Κατά τα λοιπά, η υποβολή αιτήσεων από πιστοποιημένους χρήστες –δικαιούχους της Επιταγής Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2020, ξεκινά την Τρίτη 17 Μαρτίου2020 και ώρα 08:00. Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: press@oaed.gr ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2020 έως την: α) 3ηΣεπτεμβρίου 2020 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεμβρίου2020 για τα παιδιά με αναπηρία.Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2018 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι/ες το έτος 2019:είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ήέλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ήέλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ήσυγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1ηΙανουαρίου 2004 έως την 14η Ιουνίου 2014. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: press@oaed.gr
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης. Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται – από πιστοποιημένους χρήστες,δηλαδή όσους έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίεςτου ΟΑΕΔ – μέχρι την 31.03.2020 και ώρα 15.00 (για τους υπολοίπους θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες υποβολής την ερχόμενη εβδομάδα).Δικαιολογητικά που αφορούν στην ασφαλιστική ταυτότητα, στο εισόδημα καιστην ανεργία των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιεςΥπηρεσίες. Σε όσες περιπτώσεις σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης,αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Οι πάροχοι αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα δικαιολογητικά μέχρι την 31.03.2020 και ώρα 15.00.Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους,οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα, και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.